Handboek Openbare Ruimte: een integrale visie met praktische toolkit

Rotterdamse Stijl

Aanleiding
Rotterdam wil zich profileren als aantrekkelijke woonstad met complete woonmilieus. In dat kader is een van de hoofddoelstellingen van de gemeente een hoge standaardkwaliteit van de openbare ruimte voor de gehele stad. Daartoe is de Rotterdamse Stijl ontwikkeld; een handboek met voorschriften en richtlijnen voor ontwikkeling, inrichting en beheer van de buitenruimte.

Opzet en uitwerking
De Rotterdamse Stijl bestaat uit vijf delen: de visie, de hoofdstructuur, de stadsdeelstructuur, en de wijk- en buurtstructuur (in voorbereiding), en de toolkit. Onder de paraplu van het handboek vallen ook andere gemeentelijke visies zoals de lichtvisie en de bomenstructuurvisie.

Het handboek is ontwikkeld als een inzichtelijk, werkbaar en bovendien uitbreidbaar document. De vormgeving als ringband, met tabbladen voor de verschillende delen, maakt het mogelijk om onderdelen van het handboek eenvoudig te updaten en te vervangen.

Het handboek geldt voor de hele gemeente en beschrijft daarom in eerste instantie de structuur van de stad op verschillende schaalniveaus Om recht te doen aan de identiteit en karakteristieken van de afzonderlijke gebieden in de stad en tegelijkertijd samenhang te creëren tussen de verschillende soorten buitenruimte, is er naast de beschrijving op structuurniveau ook een onderverdeling gemaakt in een aantal lagen: Lijnen, Gebieden, Plekken en Accentlagen. Per laag is verder onderscheid gemaakt in verschillende subcategorieën. De Lijnen zijn bijvoorbeeld onderverdeeld in stadsstraten, lanen, parkways I en II en singels. Voor elk type lijn is een voorbeeldprofiel met specifieke richtlijnen ten aanzien van materialisatie en beheer in het handboek opgenomen.

Toolkit
De concrete materialisatie komt aan de orde in het laatste deel van het handboek: de toolkit. Deze biedt ontwerpers en beheerders een selectie van materialen voor de inrichting van de openbare ruimte, die passen binnen de uitgangspunten van de Rotterdamse Stijl. Voor de verschillende schaalniveaus wordt per Gebied, Lijn en Plek een overzicht van de toe te passen materialen gegeven.

Locatie Rotterdam
Ontwerpers Hanneke Kijne, Marike Oudijk, Raquel van Donselaar
Partners dS+V, OBR, GW, PMBR
Opdrachtgever gemeente Rotterdam
Omvang 30.424 ha.
Jaar van ontwerp 2008 – 2009
Status in uitvoering
Link https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdamse-stijl/