Bureauvisie

HOSPER is een multidisciplinair ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw.
In ons bureau vallen de grenzen tussen landschapsarchitectuur en stedebouw weg. Vanuit het denken over en vormgeven aan de kwaliteit van de ruimte worden ze tot twee aspecten van een zelfde vakdiscipline. Hierdoor werkt ons bureau aan een divers pakket van opgaven, van masterplannen tot het ontwerpen van meubilair voor de buitenruimte: in de stad, aan de stadsrand of ver daarbuiten. In de teams zijn meerdere ontwerpdisciplines vertegenwoordigd; landschapsarchitectuur, stedebouw, architectuur en industrieel ontwerp. Daardoor kunnen ontwerpingrepen op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice versa.

Structuur aanbrengen – Inzicht door analyse
Wij onderzoeken niet alleen de onderliggende lagen van het landschap en de stad, maar proberen ook grip te krijgen op de maatschappelijke context en de ‘vraag achter de vraag’. Met beeldende en grondige analyses dringen wij door tot de kern van de stad en het landschap. Hoofdlijnen en structuren worden ontdekt en inzichtelijk gemaakt. Hierop wordt in het ontwerp voortgebouwd.

Plekspecifiek ontwerpen – Het gelaagde (stads)landschap
Van groot belang is het leggen van een relatie met het karakter en de betekenis van de plek of het gebied. Met respect voor deze lagen proberen wij de eisen die deze tijd aan onze leefomgeving stelt te vertalen in een nieuwe laag, die past bij de plek, tijdloos is en niet wordt bepaald door de waan van de dag. Deze zoektocht naar een consistente oplossing voor de gestelde vraag heeft als resultaat dat onze plannen variëren qua ontwerpstijl van sober en bescheiden tot uitbundig en meeslepend.

Ruimte scheppen – De onbebouwde ruimte is de basis van onze ontwerpen
Het ruimtegebruik wordt intensiever en de bebouwingsdichtheid neemt toe. Dit vraagt om een sterke en zorgvuldig ontworpen onbebouwde ruimte. Daarom vormt de open ruimte de basis voor onze stedebouwkundige en landschappelijke plannen voor bijvoorbeeld nieuwe regio’s, woon- en werkgebieden, stedelijke vernieuwing, pleinen, parken, landgoederen en tuinen. Hierbij staat de beleving van een krachtige en heldere ruimte voorop.

Vormgeven aan ontwikkelingskansen – Een duurzaam raamwerk met ruimte voor flexibiliteit
Grootschalige, complexe opgaven in de stad en in het landschap kunnen niet als gebouwen – als blauwdrukken – worden ontworpen. Veel meer gaat het om het creëren van condities, die ontwikkelingen uitlokken en sturen. Als deze condities in een raamwerk worden ontworpen, dat gebruiksruimten vormt die flexibel zijn en inspelen op tussentijdse ontwikkelingen, kan er zowel sturing worden gegeven aan de toekomst als ook ruimte worden gelaten voor onvoorspelbare ontwikkelingen.

Verbindingen leggen – Duurzame ambitie
Optimistisch zoeken wij in onze plannen naar kansen om aloude tegenstellingen en conflicten tussen stad, natuur en platteland te overbruggen en om evenwicht te brengen tussen economische en ecologische ontwikkelingen. Aan de door ons ontworpen raamwerken van openbare ruimte, water en groen koppelen we meer en meer duurzame thema’s. Niet alleen ecologische duurzaamheid, maar ook sociale en economische duurzaamheid worden ingezet om de stad en het landschap veerkracht te geven in de voortdurende veranderingsprocessen.

Samen werken – Integraal werken in een open planproces
De opgaven waaraan wij werken, zijn vaak veelomvattend en verschillen sterk van karakter. Wij werken daarom graag samen met mensen uit andere vakgebieden zoals verkeer- en civieltechnici, ecologen, duurzaamheidsexperts, planeconomen, architecten en kunstenaars. Hierbij zijn het integraal positioneren van het stedebouwkundig en landschappelijk ontwerp en het constant schakelen tussen tekenen, rekenen en toetsen essentieel om de kennis van de diverse, meer specialistische vakgebieden te kunnen opnemen in een samenhangend en breed gedragen ontwerp. Vandaar ook onze belangstelling voor de regie van planvorming, uitvoering en beheer. Steeds vaker ontwerpen wij een ontwikkelingsstrategie in combinatie met begeleiding van de te zetten stappen. Minstens zo belangrijk is het nastreven van een open planproces met toekomstige gebruikers, want zij zullen de plek uiteindelijk zijn betekenis geven. De opgave is om hierbij niet in compromissen te verzanden, maar om samen heldere keuzes te maken.