Haarlemmermeer Groen Blauw Raamwerk

Ontwerp landschappelijk raamwerk met ecologische en recreatieve verbindingen

Haarlemmermeer Groen Blauw Raamwerk

Suburbane woonomgeving door Groen Blauw Raamwerk
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft HOSPER ten behoeve van de gebiedsuitwerking Westflank Haarlemmermeer een Groen Blauw Raamwerk ontworpen. Advies en steun kwamen van de maatschappelijke partijen en van de vastgoedontwikkelaars die in de westflank opereren.

Het Groen Blauw Raamwerk levert een suburbane omgeving op met diverse woon-, werk- en recreatiemilieus, vol afwisseling in belevingssferen en met hoge landschappelijke en ecologische waarden. Een nieuwe leefomgeving voor tienduizenden mensen, maar wel één die de oorspronkelijke identiteit van de Haarlemmermeer respecteert door het oude poldergrid en de ringvaart als structurerende elementen in het ontwerp te gebruiken.

Het Raamwerk biedt de basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige natuurgebieden en de oeverlanden vormen een stevige ecologisch verbinding tussen de Noord-Hollandse veenweiden en het Groene Hart. Door de robuustheid en de samenhang van het Groen Blauw Raamwerk, herbergt het een wijdvertakt en goed gezoneerd stelsel van recreatieve routestructuren. Door variatie in landschap en natuur -van parkachtig en landelijk tot natuurlijk- is een divers aanbod in recreatievormen, -voorzieningen en -ondernemingen mogelijk.

Wateropgaven biedt mogelijkheden
Het Groen Blauw Raamwerk pakt de waterproblematiek aan: met waterberging in de grote nieuwe, zuidelijk gelegen Leegwaterplassen, die zo gesitueerd zijn dat zoute kwel geen kans krijgt, en door de noodzaak om vuil boezemwater in te laten sterk te beperken. De oplossing voor de wateropgaven gaat hand in hand met recreatieve mogelijkheden en door selectief, goed gezoneerd met functiecombinaties om te gaan, krijgen enerzijds waterwonen en intensieve waterrecreatie en anderzijds natuur en landschap ruimte voor ontwikkeling.

Kortom, het Groen Blauw Raamwerk biedt de Haarlemmermeer alle kansen om het imago van een anonieme woonwerkstad van zich af te schudden.

Locatie Westflank van de Haarlemmermeer
Ontwerpers Peter de Ruyter, Ronald Bron, Frits van Loon, Mark van Rijnberk, Daniël Schipper
Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Jaar van ontwerp 2005
Illustraties Lucas Kukler