Visie landschappelijke structuur en landschappelijke inpassing educatief natuurcentrum UNESCO Man&Biosphere

Dublin Bull Island

Voor de kust van Dublin ligt het Bull Island: een ecologisch én recreatief zeer waardevol Unesco landschap. Dublin City Council is voornemens om een educatief natuurcentrum te realiseren op het eiland. HOSPER heeft een aanzet gemaakt voor een masterplan, zodat de beste plek voor het educatieve centrum bepaald kan worden. Aansluitend heeft HOSPER een schetsontwerp openbare ruimte opgesteld voor de centrale route en aangrenzende recreatieve plekken.

Masterplan
In het masterplan wordt het karakter van de twee belangrijkste routes versterkt: een route met monumentaal gebouwde recreatieve voorzieningen en een hoofdroute die de verschillende landschapstypen doorkruist. Tussen deze routes komt een gecombineerd voet-/fietspad, zodat een rondgang mogelijk wordt. Daarnaast komt er ook nog een smal voetpad met kleine elementen zoals een vogelkijkhut of steiger, vanaf waar de natuur optimaal beleefd kan worden.

Landschappelijke hoofdroute
De landschappelijke hoofdroute bestaat momenteel uit een brede strook asfalt. Deze route wordt getransformeerd naar een normaal gedimensioneerde rijbaan met een breed voetpad dat meebeweegt met het landschap: laag door de kwelder, omhoog golvend door de duinen. Bij extreme drukte kan een deel van het voetpad gebruikt worden als parkeerruimte.

Educatief centrum
Het educatief centrum krijgt een prominente plek aan de landschappelijke hoofdroute: op de overgang tussen de ecologisch waardevolle kwelders en de duinen, nabij het knikpunt in de hoofdroute, zodat het vanaf alle kanten zichtbaar is. Vanuit het educatief centrum zijn alle landschapstypen te ervaren en starten er verschillende wandelroutes over het eiland.

Locatie Dublin Ierland
Ontwerpers Hilke Floris, Ronald Bron
Partners Henchion & Reuter Architects, Urban Agency Architects, Haley Sharpe Interpretative Designers, The Planning Partnership
Opdrachtgever Henchion & Reuter Architects voor City Council Dublin
Omvang 650 ha. (masterplan) 4 ha. / 1,5 km (route)
Jaar van ontwerp 2014
Status niet uitgevoerd
Visualisaties Urban Agecy Architects, HOSPER