Ede Museumplein

Ontwerp herinrichting en vergroening uitgaansplein

Ede Museumplein

Project
Gemeente Ede werkt aan het opwaarderen van de openbare ruimte in het centrum. In 2018 is het door HOSPER ontworpen Marktplein opgeleverd, op basis daarvan is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waarmee het centrum wordt heringericht. Recent heeft de gemeente HOSPER gevraagd om een ontwerp te maken voor het Museumplein: hét uitgaansplein van Ede. Doel is om het Museumplein een aantrekkelijker uitstraling te geven, met meer groen en met ruimte voor verblijf en ontmoeting, ook als de horeca/terrassen dicht zijn.

Proces
In samenwerking met de gemeente, ondernemers en bewoners is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Daaruit bleek onder andere dat de aanloopstraten dermate bepalend zijn voor het functioneren van het plein, dat deze nu meegenomen worden bij de herinrichting. In aanvulling op het bespreken van het concept ontwerp met bewoners en ondernemers, is specifiek met de horeca ondernemers intensief overleg gevoerd over mogelijke terrasopstellingen en ruimte voor evenementen.

Concept plein
De huidige ruimtelijke opzet is een door rijlopers ingekaderd plein in de vorm van een driehoek. In het concept wordt het plein ‘van gevel tot gevel’ als één grote ruimte beschouwd. De bestaande rijlopers verdwijnen, waardoor de ruimte beter kan worden ingedeeld en maximaal kan worden benut. De volgroeide bomen vormen een belangrijke kwaliteit en worden aangevuld met robuuste plantvakken.

De aanloopstraten vormen de schakel tussen plein en winkelstraat. Door het omvormen van de straatprofielen naar verblijfsgebieden en het toevoegen van bomen, plantvakken en terrassen worden dit uitnodigende verbindingsroutes.

Ontwerp
De verharding van het centrum loopt op een vanzelfsprekende wijze over in de aanloopstraten en van daaruit naar het Museumplein, zodat een sterke samenhang ontstaat. Ter verbijzondering van het plein worden natuurstenen lijnen aangebracht in de vloer. Het patroon bestaat uit ‘scherven’, passend bij de wisselende richtingen van de gevels en looplijnen. Met het lijnenspel worden tevens de terrassen afgebakend.

Komend vanuit het noorden biedt het Museumplein een prettige groene aanblik. Een aantal natuurstenen lijnen komt hier omhoog uit het maaiveld om herkenbare plantvakken te vormen. De omhoog komende natuurstenen lijnen zorgen voor bescherming van de beplanting (uitgaanspubliek en bevoorrading), vormen een informele speelaanleiding en matigen het tempo van het fietsverkeer. Aan de omhoogkomende lijnen worden zitelementen bevestigd. Hierdoor ontstaat op het noordelijke deel van het plein een prettige groene verblijfsruimte die uitnodigt tot ontmoeten, onafhankelijk van de horeca. Mogelijk wordt in een van de omhoogkomende lijnen een waterelement geïntegreerd, ter versterking van de verblijfskwaliteit en de levendigheid.

Komend vanuit het zuiden, is vooral het gezellige cluster van terrassen en het fraaie historische stationsgebouw bepalend voor het beeld. Door de plantvakken krijgt het plein als geheel een prettige maat en wordt daardoor gezelliger, ook als de terrassen er niet staan. Zo is het altijd fijn op het Museumplein!

Locatie Ede
Ontwerpers Hilke Floris, Stephanie Rethans
Partners Rots maatwerk
Opdrachtgever gemeente Ede
Omvang 0,6 ha.
Jaar van ontwerp 2021 – 2022
Status uitgevoerd