Haarlem Koepelkathedraal

Ontwerp stadspark rond kathedraal

Haarlem Koepelkathedraal

De leefbaarheid en de levendigheid van Haarlem worden onder meer bepaald door initiatieven van bewoners, instellingen, bedrijven en gemeente. Illustratief hiervoor is het burgerinitiatief om de nu nog versteende, rommelige en onsamenhangende gronden rondom de Koepelkathedraal aan de Leidsevaart te transformeren naar een geliefd stadspark. De ambitie is ruimte te scheppen voor groen en ontmoeting en het gebied een landschappelijke allure te geven die past bij de imposante basiliek. In opdracht van de initiatiefgroep en met ondersteuning van de gemeente Haarlem heeft HOSPER samen met Atelier Elizabeth Keller de ontwerpmogelijkheden van deze transformatie verkend.

Open planproces
Samen met betrokken bewoners, ondernemers en geïnteresseerden is er gezocht naar hoe een plek gecreëerd kan worden waar men kan ontspannen, ontmoeten en vertoeven in het groen. Tijdens de eerste verkenningsfase konden bewoners feedback geven over vijf verschillende denkrichtingen. Deze vijf denkrichtingen bestonden uit schetsen welke bedoeld waren om te peilen welke ideeën hen aanspreekt en welke voor- en nadelen er volgens hen aan verbonden zijn. Tijdens de tweede verkenningsfase werd een eerste hoofdopzet van het schetsontwerp gepresenteerd.

Schetsontwerp
Bij het creëren van een ontwerp voor een geliefd stadspark is rekening gehouden met diverse aspecten. Ten eerste is de uitstraling van de binnenstad de afgelopen decennia van de binnenstad vergroot; nu bijna tot aan de Koepelkathedraal. Het toekomstige stadspark rondom de Koepelkathedraal kan hierin een cruciale schakel vervullen. Ten tweede is het betrekken van de aangrenzende woonbuurten ook wenselijk. Zo kunnen buurtbewoners in de toekomst bijvoorbeeld meewerken aan het onderhouden van nieuwe moestuinen. Dit verbindt niet alleen de buurtbewoners met de plek, maar ook met elkaar. Tot slot geeft het stadspark rondom ook een eigen, representatieve identiteit aan de Koepelkathedraal als een belangwekkend religieus bouwwerk.

De hoofdopzet van het schetsontwerp staat in het teken van het verbinden van plekken en het winnen van groene ruimte door het combineren van functies en het terugdringen van het autoverkeer. Door middel van een vloeiend padennetwerk dat zich door een groen park rijgt, wordt de Koepelkathedraal verbonden met haar omgeving. Zo wordt het stadspark een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplek.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Ronald Bron, Atelier Elizabeth Keller
Partners DG Groep
Opdrachtgever Wijkraad Leidsebuurt voor Initiatiefgroep Stadspark Koepelkathedraal
Omvang 2,5 ha.
Jaar van ontwerp 2019 – heden
Visualisatie Lukas Kukler
Fotografie Marisa Beretta