Soesterberg Oude Tempel

Ontwerp ontwikkellocatie op een bosrijk landgoed

Soesterberg Oude Tempel

Achtergrond en ontwikkeling
Oude Tempel is een landgoed van 24 hectare aan de oostrand van Soesterberg, ten zuiden van de Amersfoortstestraat, de historische route tussen Utrecht en Amersfoort. Het noordelijke deel vormt de tuin van het landhuis en is ingericht in Engelse stijl. Het zuidelijke deel is lange tijd in gebruik geweest als productiebos en wordt gekenmerkt door een orthogonaal stelsel van monumentale beukenlanen. In het regionale werkprogramma Hart van de Heuvelrug is Oude Tempel aangewezen als ontwikkelingslocatie voor woningbouw. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de ontsnippering en structuurversterking van de Utrechtse heuvelrug. HOSPER heeft in opdracht van de eigenaar en de gemeente Soest een stedenbouwkundig plan opgesteld, voorzien van aanbevelingen voor de beeldkwaliteit.

Vraaggerichte aanpak
Aan de start van het planproces is vanuit een visie op de locatie en de markt de positionering voor Landgoed Oude Tempel bepaald. In samenwerking met bureau Buhrs zijn de doelgroep, de kernpropositie en het beoogde leefmilieu beschreven. De positionering vormt het toetsingskader voor de verdere planvorming. Deze vraaggerichte aanpak zorgt ervoor dat het plan maximaal inspeelt op de locatiekwaliteiten en optimaal inspeelt op de wensen van de beoogde eindgebruikers.

Landschap als onderlegger
In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de kwaliteit en karakteristiek van het landgoed. Omdat de bestaande structuur landschapsarchitectonisch, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol is, maar ook omdat de fraaie volwassen groenstructuur de drager vormt van de landgoed identiteit en in belangrijke mate bijdraagt aan het ideaal van een hoogwaardig groen woonmilieu. De meest waardevolle beukenlanen krijgen een nieuwe rol en betekenis in het plan. Zij vormen de ‘groene kapstok’ die het landgoedbos dooradert en functioneert als een alternatieve wandelroute door het gebied.

Een duurzame inzet
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van Landgoed Oude Tempel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benutten van gebiedseigen condities en natuurlijke processen, het verduurzamen van regenwaterbeheer en de drinkwaterketen, het inzetten op een slimme en betrouwbare duurzame energievoorziening en het stimuleren van duurzame bouwmethodes.

Locatie Soesterberg
Ontwerpers Mark van der Heide, Raquel van Donselaar, Ferry Streng, Anne Nijland, Han Konings
Partners Heren5, GIDZ, Bureau Buhrs
Opdrachtgever Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland, gemeente Soest
Omvang 15 ha.
Jaar van ontwerp 2012 – 2014