Velsen Slimme Stegen

Herinrichting klimaatadaptieve achterpaden

Velsen Slimme Stegen

Aanleiding
Woningcorporatie Velison Wonen heeft HOSPER gevraagd een toolbox op te stellen voor herinrichting van haar achterpaden. Dit om de kwaliteit en klimaatbestendigheid te verbeteren. De huidige staat van de stegen laat veel verouderde verharding en achterstallig onderhoud zien. Door de vele verharding in de stegen én in de aangrenzende tuinen zijn er problemen met wateroverlast en hittestress. Bij de herinrichting stelt Velison Wonen klimaatadaptie en duurzaamheid voorop.

Van brede verkenning tot proefondervindelijk bewezen
HOSPER heeft mogelijke oplossingsrichtingen verkend om de stegen aantrekkelijk, veilig en klimaat adaptief te maken. Daarbij zijn uiteenlopende inrichtingsprincipes en materialen tegen elkaar afgewogen, o.a. op basis van factoren zoals beschikbare ruimte, hemelwaterinfiltratie, circulariteit, toegankelijkheid, sociale veiligheid, toekomstbestendigheid, uitstraling, aanlegkosten en beheer.

Met de meest kansrijke inrichtingsprincipes en materialen is in een van de bestaande achterpaden een proefopstelling gemaakt. De bevindingen van de bewoners, beheerders en Velison Wonen (toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, aanlegkosten, uitstraling, beheer) hebben tot een selectie van materialen en inrichtingsprincipes geleid.

Deze selectie is op iets grotere schaal getest in drie achterpaden. Op basis van de bevindingen tijdens de realisatie zijn de inrichtingsprincipes en materialen definitief gemaakt en opgenomen in een toolbox. Deze toolbox zal worden gebruikt om alle achterpaden in de wooncomplexen van Velison Wonen stapsgewijs te renoveren.

Toolbox
Omdat elke steeg anders is qua afmetingen en de breedte bepalend is voor de inrichtingsmogelijkheden, zijn in de toolbox inrichtingsprincipes opgenomen voor verschillende steegbreedtes. Uitgangspunt is verharding waar nodig en beplanting en hemelwaterinfiltratie waar mogelijk.

Voor de verharding is gekozen voor circulair als basis, met een duurzaam alternatief als dat niet mogelijk is. Hemelwaterinfiltratie vindt plaats onder de verharding en/of in plantstroken langs de verharding. Voor de beplanting is in de toolbox een aantal soorten opgenomen die het in de proefstrook goed bleken te doen: vaste planten, siergrassen, klimplanten en bomen.

Locatie gemeente Velsen
Ontwerpers Hilke Floris, Guillaume Zeender, Mike Havermans
Partners SCOPE
Opdrachtgever Velison Wonen
Omvang toolbox voor een groot aantal achterpaden in verschillende wooncomplexen
Jaar van ontwerp 2019 – 2022