Rotterdam De Toekomst Drijft

BNA Ontwerpstudie Stad x Klimaat naar rol corporatiewoningen in klimaatopgave

Rotterdam De Toekomst Drijft

Woonblokken in het Lage land
In het onderzoek naar de rol van corporatiewoningen in de klimaatadaptatieopgave heeft het team met Architectuur Maken, HOSPER, Sweco en GEP Regenwater een aantal woonblokken in het Lage Land in Rotterdam onderzocht, die toe zijn aan grootschalig onderhoud.

Leven mét het water
Het ontwerpteam heeft eerst de uitdagingen inzichtelijk gemaakt: de lage ligging van ruim 6 meter onder NAP, geringe drooglegging en infiltratiecapaciteit, zoute kwel, bodemdaling en extremere neerslagpieken. Het huidige waterbeheer, gebaseerd op pompen en afvoeren, is niet veel langer houdbaar. Toekomstgerichte ingrepen aan de gebouwen bieden onvoldoende soelaas. Het streven is om maaiveld en water dichter bij elkaar te brengen, waardoor de bodemdaling afneemt. Het meest duurzaam is een watersysteem zonder bemaling, dit is echter zodanig ingrijpend dat dit niet op korte termijn haalbaar is.

Drie scenario’s
Daarom heeft het ontwerpteam drie opeenvolgende toekomstscenario’s uitgewerkt, gekoppeld aan de geplande onderhoudstermijnen van Woonstad en de gemeente. De scenario’s pakken niet alleen het water- en energieprobleem aan, maar ook de afvalstromen, biodiversiteit, mobiliteit en sociale cohesie.

Stap voor stap toekomstbestendig
Communicatie, participatie en bewustwording van de bewoners is essentieel om een ruiger en natter landschap te accepteren. Met de scenario’s wordt er stap voor stap gewerkt aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst waarin geleefd wordt mét het water in plaats van ertegen te strijden. Het Lage Land: de toekomst drijft!

Locatie Alexanderpolder, Rotterdam
Ontwerpers Raquel van Donselaar, Menno van der Heijden, Hilke Floris, Mike Havermans
Partners Architectuur Maken, GEP, Sweco
Opdrachtgever BNA Onderzoek en TU Delft in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zwolle, Ymere, Woonstad Rotterdam en SWZ
Jaar van ontwerp 2019