Westerbork Structuurvisie

Structuurvisie dorp met concrete voorbeelduitwerkingen

Westerbork Structuurvisie

Concrete en beeldende visie
Westerbork is één van de hoofdkernen in Midden-Drenthe. Het is een dorp dat een grote vervlechting heeft met het omringende landschap. Dit is van groot belang voor het karakter en de leefbaarheid van het dorp.

Bewust is ervoor gekozen om de structuurvisie niet te maken in de vorm van abstracte tekeningen opgebouwd uit vlakken, pijlen en arceringen, omdat deze vaak niet of verschillend worden geïnterpreteerd met als resultaat weinig sturing en stimulans richting planvorming. De structuurvisie van Westerbork focust juist op een aantal concrete speerpunten en locaties, die geformuleerd zijn tijdens het open planproces en die al lange tijd ‘leven’ in het dorp. Als aanzet en stimulans voor de planvorming is voor een groot aantal locaties een concrete voorbeelduitwerking gemaakt.

Bij het maken van de structuurvisie hebben inwoners en belanghebbenden vanaf de start van het project een belangrijke rol gespeeld. Naast de deelname van de Belangenvereniging hebben bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens vier Open Atelierdagen aangegeven wat zij belangrijk voor het dorp vinden.

Open atelierdagen
De kansen en problemen in het dorp zijn door HOSPER omgezet in schetsvoorstellen. Voor een viertal voor iedereen toegankelijke Atelierdagen zijn deze presentabel gemaakt in schetsmaquettes met losse, te verplaatsen inzetstukken. Allereerst gaven experts uit het dorp zelf en experts van ‘buiten‘ op het gebied van architectuur, verkeer, economie en landbouw feedback op de eerste voorstellen.

Hierna zijn gedurende vier dagen honderden inwoners en belangstellenden langsgeweest om zich te laten informeren, over voorstellen te discussiëren en met anderen te overleggen. HOSPER veranderde en verbeterde naar aanleiding van de discussies tijdens de Open Atelierdagen de ontwerpvoorstellen met als doel om de argumentatie voor of tegen bepaalde ingrepen helder te krijgen. Illustratief voor deze aanpak is de locatie voor de nieuwe Brede School. Deze is naar aanleiding van argumenten uit het dorp op een andere locatie geplaatst.

De kennis en argumenten voor of tegen bepaalde ingrepen, die door HOSPER zijn opgedaan tijdens de Open Atelierdagen, vormen het fundament onder de structuurvisie.

Voorbeelduitwerkingen
De structuurvisie is geïllustreerd met voorbeelduitwerkingen van diverse locaties in Westerbork. De voorbeelduitwerkingen zijn geen definitieve planuitwerkingen of blauwdrukken voor de toekomst. Ze vormen een verbeelding van de ambitie voor de betreffende opgave en bieden handvatten voor de gemeente, private partijen en andere betrokkenen om in de periode tot 2020 ‘in de geest van’ tot definitieve planuitwerkingen van de diverse locaties te komen. Het doel is inpassing van de nieuwbouw in de waardevolle omgeving van Westerbork. Er zijn voorbeelduitwerkingen gemaakt van opgaven aangaande woningbouw, landschap, openbare ruimte, recreatie, voorzieningen en bedrijvigheid.

Locatie Westerbork
Ontwerpers Ronald Bron, Hilke Floris, Remco Rolvink, Ellemijk Marks, Mark van der Heide
Opdrachtgever gemeente Midden-Drenthe
Omvang ca. 1.500 ha.
Jaar van ontwerp 2007 – 2008