Structuurvisie Alkmaar Westrand

Alkmaar Westrand

Visie biedt ruimtelijk kader
De Westrand van Alkmaar is een zeer divers gebied: het heeft het imago van open weidegebied en herbergt een aantal zeer hoogwaardige sportieve en recreatieve functies. Deze kwaliteiten staan in schril contrast met een aantal verrommelde plekken en de laagwaardige uitstraling van een deel van de bebouwing in het gebied.

De Structuurvisie biedt een ruimtelijk kader door de kwaliteiten van de Westrand vast te leggen en een nieuwe structuur aan te brengen. Toekomstige ontwikkelingen kunnen vervolgens op waarde geschat en zodanig gesitueerd worden dat ze bijdragen aan een grotere gebiedskwaliteit.

Inventarisatie en discussie
Voorafgaand aan het opstellen van de Structuurvisie is een uitgebreide analyse gemaakt van het bestaande gebied, zowel ruimtelijk als functioneel. Ook is er een groot aantal interviews geweest met bewoners en gebruikers van het gebied, waarbij kenmerkende citaten en getekende ‘mental maps’ zijn gebruikt om de waardering van de verschillende delen van het gebied te duiden. Het resultaat van de discussies over de wensen en mogelijkheden voor de toekomst van het gebied is samengevat in een ‘koers op hoofdlijnen’, die de basis vormt voor de Structuurvisie.

Landschap als basis
In de Westrand spelen de groene en landschappelijke waarden een belangrijke rol. De ambitie in de Structuurvisie is het handhaven van het open weidegebied en het omvormen van het bebouwde deel van de Westrand tot een samenhangend en helder afgebakend gebied, dat
efficiënt en hoogwaardig wordt ingericht voor nieuwe en bestaande (top)sport-, recreatie- en bedrijfsfuncties.

Structuur en flexibiliteit
De Structuurvisie is opgebouwd uit twee onderdelen: een structurerend raamwerk en ruimte voor functies. Het structurerend raamwerk bestaat uit een sterke landschappelijke en recreatieve structuur. Deze ruimtelijke drager van de Westrand versterkt het groene karakter van de Westrand en begrenst het stedelijk deel. Binnen dit vastgelegde raamwerk is ruimte om bestaande en nieuwe functies flexibel in te passen. Om te laten zien wat de kansen zijn, is in de Structuurvisie een aantal voorbeelden van mogelijke invullingen gegeven. Daarnaast is een Beeldkwaliteitsplan opgenomen om te zorgen dat de functies ook de gewenste uitstraling krijgen.

Locatie westelijke stadsrand van Alkmaar
Ontwerpers Hilke Floris, Berrie van Elderen, Remco Rolvink, Jonas Strous
Opdrachtgever gemeente Alkmaar
Omvang ca. 300 ha.
Jaar van ontwerp 2004 – 2010