Utrecht-Maarssen Sportief Park Zuilense Vecht

Gebiedsplan en ontwerp intergemeentelijk sportief park

Utrecht-Maarssen Sportief Park Zuilense Vecht

Aanleiding
In opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht heeft HOSPER een Gebiedsplan met proefverkaveling en beeldkwaliteitplan opgesteld voor Zuilense Vecht, en aansluitend het Sportief Park uitgewerkt tot een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp. De opgave is om het huidige gesloten, monofunctioneel en matig functionerende gebied te transformeren naar een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt, open en toegankelijk is en goed aansluit op de omgeving. Doelstelling is het ruimtelijk én sociaal verbinden van beide gemeenten en het stimuleren van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Daarbij is duurzaamheid belangrijk: ecologie, water, groen, materiaalgebruik en energie.

Verbindend Park
In het Gebiedsplan wordt Zuilense Vecht omgevormd tot een samenhangend park, waarbij het openbare groene raamwerk ruimte biedt aan sport, bewegen en ontmoeten. Zuilense Vecht vormt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke recreatieve verbinding tussen de beide gemeentes.

Het hart van Zuilense Vecht bestaat uit het Lint: een nieuwe voet-/fiets verbinding door het park, met daaraan gekoppeld uiteenlopende voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. Door het Lint krijgt het gebied meer gebruikswaarde en worden de doelstellingen bereikt: het stimuleren van sporten en bewegen en het sociaal verbinden van beide gemeenten.

Op de koppen van Zuilense Vecht komen nieuwe woongebieden, deze vormen een ruimtelijke schakel tussen de bestaande bebouwing en het Sportief Park.

Ruimtelijk concept: Lint en ‘kamers’
Het Sportief Park wordt gekenmerkt door bestaande en nieuwe laanstructuren. Ruimtelijk vormen deze bomenrijen ‘kamers’, waar de velden en verenigingsgebouwen van de verschillende sportverenigingen in liggen.

Het Lint vormt het verbindende element: ruimtelijk, functioneel én sociaal. Alle functies in de ‘kamers’ zijn vanuit het Lint te ervaren en vanaf de centrale langzaam verkeersroute te bereiken. Het Lint krijgt een eigen karakter, met losse boomgroepen en een kenmerkende materialisatie.

Gekleurde lijn in het Lint
Een markant onderdeel van het Lint wordt gevormd door een gekleurde lijn. De lijn is continu en bestaat uit een geschilderde lijn op de verharding, die af en toe uit de vloer omhoog komt en transformeert tot een object. Zo vormt het bijvoorbeeld de dragende structuur van een workout park en van een speeltoestel, een klauterobject, duikelrek, de arm- of rugleuning van een bank, fysieke barrière tussen functies, welkomstmarkering bij de entrees, etc.

De sportieve uitstraling van de gekleurde lijn en de vele voorzieningen die in de gekleurde lijn zijn opgenomen nodigen uit tot sporten en bewegen. Het Lint met de gekleurde lijn vormt een krachtig beeldmerk en identiteitsdrager van Zuilense Vecht.

Locatie Zuilen (gemeente Utrecht) en OpBuuren (gemeente Stichtse Vecht)
Ontwerpers Hilke Floris, Stephanie Rethans, Raquel van Donselaar, Guillaume Zeender
Opdrachtgever gemeente Utrecht, gemeente Stichtse Vecht
Omvang 35 ha.
Jaar van ontwerp 2018 – heden