Heerhugowaard De Vaandel

Ontwerp stedenbouw, openbare ruimte, beeldkwaliteit architectuur bedrijventerrein

Heerhugowaard De Vaandel

Opgave
De Vaandel is de werknaam van een 120 hectare groot bedrijventerrein aan de noordzijde van de kern Heerhugowaard. In het verleden was voor deze locatie een bestemmingsplan en een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Onder druk van tegenvallende prognoses voor de rentabiliteit op lange termijn werd ons gevraagd een integraal plan te ontwikkelen met een onverkort hoge duurzaamheidsambitie, maar met een grotere mate van flexibiliteit, verhoogde efficiëntie en een aanvaardbaar risicoprofiel. In een half jaar tijd heeft een team van HOSPER en Planmaat een gedetailleerd stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld.

Concept
Voor de verkaveling is aansluiting gezocht bij de rationaliteit en richting van het landschap. Een robuust raam-werk van groen en blauw draagt bij aan de wateropgave en de inbedding van het terrein in haar omgeving. De hoofdontsluiting, die aansluit op de nieuwe provinciale weg, is vormgegeven als ruggengraat. De adressen zijn gesitueerd aan de lusvormige dwarsstraten.

Openbare ruimte
Bij de inrichting is uitgegaan van het credo sober maar doelmatig. Duurzame keuzes zijn gemaakt in de vorm van de  materiaalkeuze en de ruime inzet van groen in de vorm van grasbermen en bomen. Daarnaast is voorzien in een stelsel van wandel- en fietspaden die inspireren tot lichaamsbeweging voor, tijdens en na het werk.

Ter plaatse van de kruisingen tussen hoofd- en dwarsstraten heeft dit geleidt tot extra aandacht voor de oversteekbaarheid en voetgangersveiligheid. De vormgeving van de kruisingen is aangevuld met een concept ten aanzien van de bewegwijzering. De straatnaamgeving is hierbij ingezet om de vindbaarheid van de adressen te vergroten.

Beeldkwaliteitplan
Met het beeldkwaliteitplan is beoogd een ruim en kwalitatief kader te bieden voor particuliere investeringen. De groene openbare ruimte als drager laat dit ook toe. Vanuit deze gedachte is bijvoorbeeld de kleurkeuze vrij gelaten. Teneinde los van kleur de samenhang te garanderen zijn enkele spelregels met betrekking tot de gebouwvormen geformuleerd. We noemen dit het barbapapaconcept: een familie van gebouwen met elke een eigen kleur.

Regels voor het bouwen
Behalve algemene regels zijn ook regels voor het bouwen gedefinieerd die samenhangen met de positie en betekenis van een kavel in de plattegrond. Dit heeft er in geresulteerd dat er sprake is van ongeveer tien verschillende kaveltypes met gedifferentieerde eigenschappen en kwaliteiten. Uiteindelijk hebben deze verschillen ook geresulteerd in een differentiatie in grondprijzen.

Locatie Heerhugowaard
Ontwerpers Mark van der Heide, Raquel van Donselaar, Ellemijk Marks, Frits van Loon, Josina Hageman, Floris Grondman, Guilherme Vieira, Jonas Papenborg
Partners Planmaat
Opdrachtgever gemeente Heerhugowaard
Omvang 120 ha.
Jaar van ontwerp 2010 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – heden
Status in voorbereiding