T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Open planproces

Project:
workshop open planproces
Locatie:
diverse gemeenten
Ontwerpers:
Ronald Bron
Raquel van Donselaar
Hilke Floris
Hanneke Kijne
Marike Oudijk
Opdrachtgever:
diverse partijen o.a.
gemeente Midden-Drenthe
gemeente Huizen
gemeente Nieuwkoop
gemeente Dokkum
gemeente Leeuwarden
gemeente Ede
gemeente Westland
Bouwfonds Property Development
Omvang:
Open planproces
Link:
Download:

Samen één plan maken
HOSPER is een ontwerpbureau dat graag samenwerkt en haar plannen dus niet op de ‘zolderkamer' maakt. Dit doen we met de opdrachtgever, de betrokken specialisten en met bewoners en belanghebbenden die kennis uit het gebied inbrengen en vaak een toets leveren voor de koers van het plan. HOSPER verweeft haar communicatie met alle partijen in het ontwerptraject en haar open planprocessen, door middel van diverse ateliervormen en presentatietechnieken. Hierdoor worden veel mensen meegenomen in het ontwerptraject, wordt er draagvlak gecreëerd en ontstaat er inzicht in de argumenten achter de keuzes die gemaakt worden. Communiceren wordt in een open planproces een middel om te ontwerpen in plaats van een belemmering of een last in het proces van een project. "Duidelijkheid voor iedereen" en " de neuzen dezelfde kant op" zijn de effecten die ontstaan bij het stapsgewijs doorlopen van ons open planproces.HOSPER heeft verschillende technieken ontwikkeld om bewoners, belangengroepen, architecten, stedebouwkundigen, technici en vele andere partijen bij het planproces te betrekken. Voor elk ontwerpproces wordt gezocht naar een geschikte participatievorm, passend bij het project, de opdrachtgever en de doelgroep. Dat kan variëren van tussentijdse openbare presentaties met gelegenheid tot reageren, regelmatige overlegmomenten in de vorm van werkateliers, tot een grootschalige, openbare, meerdaagse workshop.

Werkmaquette
Het is vaak moeilijk voor te stellen hoe een plan er uiteindelijk uit gaat zien. Het gebruiken van een werkmaquette is een belangrijk hulpmiddel om een concrete ruimtelijke verbeelding te geven van hoe het plan zou kunnen worden, maar ook wat het resultaat is van tijdens de workshop voorgestelde wijzigingen. Door op locatie de werkmaquette te wijzigen kunnen verschillende oplossingsrichtingen worden getest en beoordeeld op hun ruimtelijke kwaliteit. Dit maakt de consequenties direct inzichtelijk waardoor er de mogelijkheid ontstaat om ter plekke gezamenlijk het plan een stap verder te brengen.

Werkateliers
Om de kennis van alle verschillende partijen binnen een project optimaal te kunnen benutten is een nauwe samenwerking van groot belang. Het werkatelier is hier een uitstekend platform voor. In de werkateliers haken de betrokken partijen aan en wordt de mogelijkheid gecreëerd om onderling over verschillende aspecten van het plan te discussiëren. Deze directe lijn zorgt voor een duidelijke communicatie en de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. De nadruk ligt bij het werkatelier op ontwerpen. Dit houdt in dat er veelvuldig naar de pen en het schetspapier zal worden gegrepen om vraagstukken op te lossen.

Omgang met bewoners
Projecten hebben altijd hun weerslag op de bestaande omgeving en de (direct) omwonenden. Door de bewoners te betrekken bij het planproces wordt het plan versterkt en het draagvlak vergroot. Aan de hand van een aantal thema's wordt er breed gediscussieerd over welke kant het plan op zou kunnen gaan. Instrumenten zoals werkmaquettes of referentiebeelden worden gebruikt om de ideeën ruimtelijk te vertalen. Tijdens de bijeenkomsten worden de bewoners geactiveerd om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Bij de presentaties gaat het vooral om het zo goed en tijdig mogelijk informeren