T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Structuurvisies

Project:
Structuurvisie
Locatie:
diverse gemeenten in Nederland
Ontwerpers:
Hilke Floris
Ronald Bron
Raquel van Donselaar
Remco Rolvink
Ellemijk Marks
Mark van der Heide
Berrie van Elderen
Jonas Strous
Opdrachtgever:
diverse gemeenten
Omvang:
300 - 2.300 ha
Structuurvisies
Jaar van ontwerp:
2004-2010
Status:
in ontwikkeling
Link:
Download:

Structuurvisies
Binnen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), die op 1 juli 2008 is ingegaan, is voor alle gemeenten in Nederland een structuurvisie verplicht gesteld. De structuurvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en valt onder de regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. De structuurvisie beslaat het gehele grondgebied van de gemeente, of een aspect van het ruimtelijk beleid, of een samenwerking tussen aangrenzende gemeenten.

Een structuurvisie is meer dan een optelsom van het bestaande beleid: het bestaat uit een visie voor de toekomst. Door deze op te laten stellen door een ontwerpbureau wordt er met een ruimtelijke bril naar de bestaande kwaliteiten en kansen voor de toekomst gekeken en wordt de visie op een beeldende wijze inzichtelijk gemaakt.

De structuurvisie concreet gemaakt
Elke structuurvisie is maatwerk. Elke opdrachtgever, elke plek en elke behoefte vragen om een unieke, passende en bruikbare structuurvisie. HOSPER realiseert dit zich terdege en heeft ruime ervaring met het opstellen van structuurvisies. Haar kracht ligt in het neerzetten van een volledige, begrijpelijke en wervende verbeelding van de visie, met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing.

In deze documentatie zijn drie structuurvisies van Hosper weergegeven. Daarin is te zien dat de aanpak HOSPER leidt tot zeer verschillende structuurvisies, elk optimaal aansluitend op de plek en de opgave.

Structuurvisie Westerbork
In Westerbork (Midden-Drenthe) is gezocht naar de balans tussen een dynamisch dorp met ruimte voor nieuwe bebouwing enerzijds en het dorpse karakter met landschappelijke vervlechting anderzijds. Er is voor gekozen om te focussen op concrete speerpunten en geen abstracte structuurvisie te maken. Als stimulans voor de planvorming zijn voorbeelduitwerkingen gemaakt.

Structuurvisie Westrand Alkmaar
In Alkmaar is gezocht naar een manier om de westelijke stadsrand te structureren en begrenzen. In de structuurvisie is een sterk ruimtelijk raamwerk ontworpen dat een landschappelijk kader om de Westrand heen vormt en het bebouwd gebied van de Westrand structureert en kwaliteit geeft. Binnen het raamwerk is ruimte voor diverse toekomstige ontwikkelingen.

Structuurvisie Huizen
In Huizen is gezocht naar een overkoepelende ruimtelijke visie waar duidelijk uit blijkt wat er op hoofdlijnen in de toekomst op welke locatie mogelijk is. Dit zonder gedetailleerde uitspraken over invullingen te doen, zodat flexibiliteit gewaarborgd is. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de vastgestelde Toekomstvisie bestaat uit een abstracte kaart met vlakken en pijlen.

Open planproces
HOSPER is gewend om tijdens het ontwerpproces samen te werken met inwoners en belangengroepen. Daardoor heeft HOSPER veel ervaring met het positief inzetten van het open planproces. Door bewoners en belangengroepen tijdig en regelmatig te betrekken, hun specifieke kennis in te zetten en de uiteenlopende meningen serieus te nemen wordt de visie versterkt en het draagvlak vergroot.

HOSPER heeft verschillende technieken ontwikkeld om bewoners bij het planproces te betrekken. Voor elk ontwerpproces wordt gezocht naar een geschikte participatievorm, passend bij het project, de opdrachtgever en de doelgroep. Dat kan variëren van tussentijdse openbare presentaties met gelegenheid tot reageren, regelmatige overlegmomenten met belangengroepen, tot een grootschalige openbare meerdaagse workshop.

Aanpak structuurvisies
De aanpak van Hosper bestaat in de regel uit een aantal aspecten.

1. Een ruimtelijke analyse van het plangebied. Hierbij wordt de bestaande landschappelijke en stedebouwkundige structuur geanalyseerd, waarbij ruimtelijke kwaliteiten, knelpunten en kansen worden geformuleerd.

2. Een analyse van het bestaande beleid van de gemeente, in samenwerking met de betrokken ambtenaren. Hierbij wordt een samenvatting van de ruimtelijke aspecten van relevante beleidsdocumenten gemaakt, die meegenomen dienen te worden in de structuurvisie. Van de ruimtelijke aspecten wordt een overzichtskaart opgesteld.

3. Het onderzoeken van ‘de vraag achter de vraag'. Hierbij wordt in overleg met de gemeente bepaald waar behoefte aan is in de structuurvisie, zodat de structuurvisie optimaal wordt afgestemd op de wensen en behoeftes van de gemeente.

4. De bewonersparticipatie. In overleg met de gemeente wordt bepaald in welke mate en op welke manier de inwoners en belangengroepen bij het opstellen van de structuurvisie betrokken en geïnformeerd worden.

5. Het opstellen van de structuurvisie. Dit is een ontwerpproces waarbij regelmatige interactie tussen bureau en gemeente zorgt voor een transparante werkwijze, heldere keuzemomenten en een gedegen visie.

6. Het verbeelden van de structuurvisie. Niet alleen de inhoud, ook de visualisatie van de structuurvisie is van belang voor het functioneren daarvan. De structuurvisie bestaat uit een fraai vormgegeven document met goed leesbare kaarten en een duidelijke toelichting.

7. Het opstellen van de uitvoeringsparagraaf. De uitwerking hiervan vindt in overleg met de gemeente plaats.

Omdat elke structuurvisie maatwerk is, is HOSPER graag bereid om geheel vrijblijvend van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en kansen die een ruimtelijke structuurvisie uw gemeente kan bieden.